Szkoła nowych możliwościW roku szkolnym 2013/2014 nasza szkoła rozpoczęła udział w projekcie pt. "Szkoła nowych możliwości - programy rozwojowe dla szkół podstawowych w Gminie Sochaczew" realizowanym  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Projekt jest przewidziany na dwa lata szkolne - od września 2013 r. do czerwca 2015 r. i obejmuje działania edukacyjne w trzech szkołach naszej gminy: Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Gawłowie, Szkole Podstawowej w Mokasie i Szkole Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Żukowie.

Projekt jest przewidziany dla uczniów klas IV - VI.

W naszej szkole prowadzone są w ramach projektu następujące zajęcia:

1. Zajęcia dodatkowe rozwijające uzdolnienia i kompetencje kluczowe z języka angielskiego - mgr Katarzyna Smółka

2. Zajęcia teatralne - mgr Adrianna Pyrak-Łaś

3. Zajęcia szachowe - mgr Piotr Figut

4. Zajęcia dziennikarskie - mgr Agnieszka Grzelak

5. Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego - mgr Małgorzata Połeć

6. Zajęcia wyrównawcze z matematyki - mgr Agnieszka Grzelak

7. Doradztwo zawodowe - mgr Iwona Woźnicka-Pietrzak

Więcej wiadomości w informacje_o_projekcie.pdf

Odsyłacz na portal funduszy europejskich: 

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/poradnikbeneficjenta/pokl/strony/9.1.2-wyrownywanie-szans-edukacyjnych-uczniow-z-g.aspx


Sprawozdania z zajęć przeprowadzonych w roku szkolnym 2013/2014:

Sprawozdanie z zajęć z języka angielskiego

Zajęcia z języka angielskiego dla uczniów zdolnych  w ramach projektu unijnego "Szkoła nowych możliwości - Programy rozwojowe dla szkół podstawowych w Gminie Sochaczew", odbywały się w wymiarze dwóch godzin tygodniowo.
Celem zajęć było kształtowanie umiejętności językowych: słuchania, rozumienia, mówienia, czytania i pisania w języku angielskim. Uczniowie wzbogacali słownictwo i struktury komunikacyjne oraz doskonalili umiejętność obsługi komputera.
Dzieci poznały kulturę i tradycje krajów anglojęzycznych, co dało im możliwość rozwijania postawy otwartości i ciekawości wobec innych narodów. Uczestnicy koła w trakcie zajęć ćwiczyli umiejętność czytania i słuchania ze zrozumieniem w języku obcym. Uczestnicy nabyli wiele nowych umiejętności: potrafią reagować na proste polecenia i wydawać je w języku angielskim. Dzieci poszerzyły zasób słownictwa i znajomość struktur komunikacyjnych. Uczestnicy nabyli m.in. umiejętność opisu wyglądu zewnętrznego, zamawiania potraw w restauracji lub wskazywania drogi. Stworzyli prace pt. „My dream house”; „Ideal city”. Uczestnicy koła brali udział w gminnym konkursie języka angielskiego odnosząc sukces.

oprac. K. Smółka

Zajęcia dziennikarskie

Cele główne zajęć:
- tworzenie gazetki szkolnej „Żuczek" redagowanej przez uczniów
- poruszanie problematyki związanej z szeroko rozumianymi środkami masowego przekazu
- kształtowanie umiejętności pracy zespołowej
- poznanie pracy dziennikarza
- doskonalenie umiejętności poprawnego posługiwania się językiem pod względem ortograficznym, stylistycznym i gramatycznym

Wszystkie cele zostały zrealizowane. Wspólnie opracowaliśmy cztery wydania gazetki szkolej. Zostaliśmy zaproszeni na podsumowanie konkursu “Jak zostać rzetelnym i interesującym dziennikarzem w epoce informacji”, w którym otrzymaliśmy wyróżnienie.

oprac. A. Grzelak

Zajęcia dydaktyczno –wyrównawcze z matematyki

Dzięki dodatkowym zajęciom z matematyki, na których stosowano indywidualizację, częstość powtórzeń, udzielano dodatkowych wskazówek, stosowano różnorodne pomoce dydaktyczne, wszyscy uczniowie w podstawowym stopniu opanowali umiejętności matematyczne przewidziane dla ucznia danej klasy. Na zajęciach wykorzystaliśmy programy komputerowe   i tablicę interaktywną przyznane  w ramach projektu.

oprac. A. Grzelak

Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego

Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego były przeznaczone dla uczniów klasy IV - VI szkoły podstawowej, którzy z różnych powodów mają trudności w opanowaniu podstawowych wiadomości i umiejętności z zakresu nauczania języka polskiego.
Uczniowie podzieleni byli na dwie grupy. Grupa A – klasa VI i Grupa B – klasy IV i V.  Z myślą o tych uczniach, został opracowany program zajęć wyrównawczych, by uzupełnić ewentualne braki wiedzy z zakresu humanistyki - ćwiczyć umiejętności polonistyczne (mówienie, czytanie, słuchanie, pisanie, naukę o języku). Oprócz tego priorytetem na zajęciach wyrównawczych była motywacja do nauki, zwiększenie szansy na dobry wynik sprawdzianu po VI klasie. Program miał również na celu dowartościowanie dzieci oraz podniesienie ich samooceny. Obejmował wymagania konieczne i podstawowe, co miało umożliwić osiągnięcie skuteczności w nauczaniu.


W wyniku realizacji programu uczeń:
- umie zredagować krótką wypowiedź pisemną na zadany temat,
- potrafi formułować poprawne wypowiedzi ustne,
- zna i stosuje podstawowe zasady pisowni „ó”, „u”, „rz”, „ż”, „h”, „ch”,
- pisze poprawnie z pamięci i ze słuchu analizowane wyrazy,
- udoskonalił technikę płynnego czytania,
- rozumie czytane teksty, umie o nich rozmawiać, nazywając własne uczucia i wyrażając subiektywne opinie,
- potrafi korzystać z różnych źródeł informacji.

Program zajęć wyrównawczych zakłada podmiotowe traktowanie ucznia po to, aby zwiększyć samodzielność uczenia się, zainteresowania dalszą edukacją, poczucie wiary we własne siły.

oprac. M. Połeć

Działalność projektowa w roku szkolnym 2014/2015:

Dzięki zaangażowaniu Gminy Sochaczew a zwłaszcza władz – wójta: Mirosława Orlińskiego, kierownika Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Sochaczewie – Bogusławy Cieślak oraz dyrekcji Szkoły Podstawowej: Ewy Kamińskiej  po wakacyjnej przerwie od września 2014 r. jest kontynuowany projekt unijny,  współfinansowany z środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.2 – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”.

Zajęcia matematyczne w ramach projektu

W ramach projektu we wrześniu w Szkole Podstawowej w Żukowie została przeprowadzona rekrutacja uzupełniająca. Całą akcję naboru prowadził koordynator projektu.  Na spotkaniach informacyjnych z potencjalnymi uczestnikami projektu, zapoznawali oni dzieci z celami projektu, harmonogramem planowanych działań oraz ofertą planowanych zajęć. Efektem przeprowadzonej rekrutacji uzupełniającej było przyjęcie do projektu kolejnych nowych dzieci z SP w Żukowie.

Realizacja projektu rozpoczęła się w październiku 2013 r., po pierwszym roku realizowanego projektu  można dostrzec efekty wśród uczniów dzięki chętnemu, aktywnemu oraz systematycznemu uczęszczaniu na zajęcia. Wspomniane efekty widoczne są zarówno w szybkim przyswajaniu wiedzy, jak i nabieraniu pewności siebie oraz integracji w grupie.

Zajęcia szachowe