Gmina Sochaczew stawia na rozwój usług edukacyjnych najmłodszych dzieciW obecnym roku szkolnym nasza szkoła bierze udział w projekcie pt. "Gmina Sochaczew stawia na rozwój usług eukacyjnych najmłodszych dzieci" realizowanym  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 – Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.Problemem, na jaki odpowiada projekt są zdiagnozowane w  6 szkołach podstawowych (SP w Feliksowie, SP w Gawłowie, SP w Mokasie, SP w Kątach, SP w Wyczółkach oraz w naszej Szkole Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Żukowie) z terenu Gminy Sochaczew potrzeby w zakresie uzupełnienia wyposażenia oddziałów przedszkolnych. Celem głównym jest podniesienie jakości pracy oddziałów przedszkolnych poprzez ich doposażenie w celu dostosowania do potrzeb dzieci w wieku od 3 do 6 lat.
W ramach projektu nasz oddział przedszkolny wzbogacił się m.in. o następujące wyposażenie:
- zewnętrzny plac zabaw z dostosowaną bezpieczną nawierzchnią,
- meble,
- komplet pomocy dydaktycznych,
- sprzęt audiowizualny,
- tablice multimedialne wraz z oprogramowaniem.