Czas na indywidualizacjęW roku szkolnym 2013/2014 nasza szkoła rozpoczęła udział w projekcie pt. "Czas na indywidualizację" realizowanym  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Projekt jest przewidziany dla uczniów klas I - III.

http://www.mapadotacji.gov.pl/projekt/1248280

W naszej szkole są prowadzone w ramach projektu następujące zajęcia:

1. Zajęcia dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu.

2. Zajęcia dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w naukach matematyczno-przyrodniczych.

3. Zajęcia dla uczniów z zaburzeniami rozwoju mowy (logopedia).

4. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych pod względem matematyczno-przyrodniczym.

5. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych pod względem językowym (język angielski).

Raporty z zajęć przeprowadzonych w roku szkolnym 2013/2014:

Sprawozdanie z zajęć logopedycznych

W ramach projektu „Czas na indywidualizację” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  prowadzone były od października 2013 roku do czerwca 2014 roku zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami mowy. Zajęcia prowadziła logopeda mgr Małgorzata Sylwestrzak. W terapii logopedycznej uczestniczyło czworo uczniów Szkoły Podstawowej

w Żukowie im. Kazimierza Wielkiego  z klas I – II.  Zajęcia prowadzone były jeden raz w tygodniu po 1 godzinie. 

Celem terapii logopedycznej było:

 kształtowanie prawidłowej mowy poprzez korygowanie zaburzeń w zakresie strony  

   fonetycznej, leksykalnej, gramatycznej,

 stymulowanie opóźnionego rozwoju mowy,

 doskonalenie wymowy już ukształtowanej,

 wdrażanie do praktycznego wykorzystania nawyków poprawnej wymowy przyswojonej
 w  toku ćwiczeń,

 usprawnianie techniki czytania i pisania,

 wdrażanie dzieci do obcowania z literaturą i sztuką oraz twórczej aktywności słownej.

 Dzięki środkom finansowym uzyskanym w ramach projektu, zostały zakupione pomoce logopedyczne służące do kształtowania prawidłowej wymowy głosek oraz wspomagania harmonijnego rozwoju u dzieci.

Podczas zajęć uczniowie doskonalili:

-  umiejętności oddechowe ( wyrabianie oddechu dla mowy, wydłużanie fazy wydechowej, ćwiczenia emisyjne, ćwiczenia ekonomicznego zużywania powietrza i umiejętności synchronizowania pauz oddechowych z treścią wypowiedzi),

- sprawność  narządów artykulacyjnych ( usprawnianie właściwego funkcjonowania narządów mowy, wywoływanie głosek w izolacji, utrwalanie ich poprawnej realizacji w sylabach, logotomach, wyrazach, zdaniach z nasileniem głoski ćwiczonej).

Ponadto w trakcie zajęć prowadzono ćwiczenia emisyjno – głosowe ( wyrabianie właściwej tonacji, kierowanie głosu na maskę, ćwiczenia umiejętności modulowania siły głosu i prawidłowego brzmienia głosek w sylabach, wyrazach, zdaniach, naśladowanie głosów) oraz ćwiczenia właściwe z zakresu korekcji wad wymowy.

Terapię logopedyczną wspierały:

- ćwiczenia ortofoniczne,

- ćwiczenia stymulujące rozwój słuchu fonematycznego – usprawnianie odbioru bodźców akustycznych, rozpoznawanie wrażeń słuchowych, ćwiczenia poczucia rytmu, rozróżnianie głosek dobrze i źle wypowiedzianych.

oprac. M. Sylwestrzak

 

Sprawozdanie z zajęć dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji

W ramach projektu „Czas na indywidualizację” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  prowadzone były od października 2013 roku do czerwca 2014 roku zajęcia  dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji. Zajęcia prowadziła mgr Małgorzata Sylwestrzak. Uczestniczyło w nich sześcioro uczniów z pierwszej klasy.  Zajęcia prowadzone były jeden raz w tygodniu w wymiarze jednej godziny. 

Celem zajęć było:      

- stworzenie możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego 

  dziecka na miarę indywidualnych możliwości.

- zapobieganie niepowodzeniom szkolnym poprzez dostosowanie wymagań, tempa pracy i  

    metod nauczania do aktualnych możliwości edukacyjnych każdego dziecka,

- stwarzanie sytuacji umożliwiających uczniom osiągnięcie sukcesu, który powoduje

   zmniejszenie napięć i lęków i jest motorem dalszych działań.

Zajęcia obejmowały ćwiczenia z zakresu:

1. Mówienia i słuchania.

2. Czytania ( rozpoznawanie liter, odczytywanie słów, zdań, czytanie ze zrozumieniem)

3. Pisania ( odwzorowywanie znaków graficznych, liter, pisanie wyrazów, zdań, uzupełnianie tekstów).

4. Stosowania wiedzy i umiejętności: (poznanie podstawowych zasad gramatyki i ortografii i stosowanie ich w praktyce).

5. Rozwijania malej i dużej motoryki (  zabawy rozluźniające napięcie mięśniowe, pokazywanie ruchem różnych czynności ,   zabawy rzutne i zręcznościowe,   trafianie do celu, ćwiczenia ruchliwości i sprawności palców:  lepienie, wycinanie, wydzieranie, kolorowanie)

oprac. M. Sylwestrzak

Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu w tym zagrożonych ryzykiem dysleksji

        Odbyło się 30 godzin zajęć, w których uczestniczyło pięcioro uczniów klasy drugiej.      Zajęcia miały na celu wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu oraz przezwyciężanie trudności i przyczyn  niepowodzeń szkolnych.  Podczas zajęć przeprowadzono szereg ćwiczeń ukierunkowanych na kształtowanie sprawności w zakresie mówienia, czytania i pisania, umiejętności pracy z tekstem, rozbudzania motywacji czytania tekstów, wzbogacania słownictwa, wdrażania do komunikatywnego prowadzenia rozmowy.  Zastosowano ćwiczenia usprawniające percepcję wzrokową i słuchową, koordynację wzrokowo- ruchową, orientację przestrzenną, koncentrację uwagi oraz  sprawność językową i komunikacyjną. Zajęcia miały formę ćwiczeniową, często przebiegały w formie zabawy, zawierały rozmaite typy zadań: gry planszowe, domino, puzzle, rebusy, krzyżówki, co pozytywnie wpływało na aktywność dzieci i zachęcało do efektywniejszej pracy. Uatrakcyjniały je bardzo ciekawe pomoce dydaktyczne pozyskane ze środków unijnych.

    Wszyscy uczniowie biorący udział w zajęciach poprawili technikę czytania, sprawniej czytają ze zrozumieniem i z podziałem na role. Osiągnęli postępy w pisaniu w zakresie poziomu graficznego pisma i poprawności ortograficznej. Poszerzyli zakres słownictwa i rozwinęli sprawność językową w zakresie wypowiedzi ustnej i pisemnej. Częściej przeżywają radość i satysfakcję z osiągnięć i wzrosła ich motywacja do dalszej nauki.

oprac. J. Karda

Sprawozdanie z zajęć rozwijających zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych pod względem językowym (język angielski)

Zajęcia z języka angielskiego dla uczniów klas II-III w ramach projektu unijnego „Czas na indywidualizację” odbywały się w wymiarze jednej godziny tygodniowo.

Celem zajęć było:

·        popularyzowanie języka angielskiego i motywowanie do jego nauki

·        wyrównanie braków i poprawa kompetencji językowych

·        rozwijanie wszystkich sprawności językowych z naciskiem na mówienie

·        utrwalanie i rozszerzanie słownictwa oraz struktur leksykalno – gramatycznych poznawanych na lekcjach angielskiego

·        kształtowanie pozytywnego nastawienia i tolerancji wobec obcej kultury i języka

·        efektywne spędzanie wolnego czasu

·        stworzenie możliwości twórczego myślenia – wysuwanie propozycji i szukanie rozwiązań

oprac. K. Smółka